• Español
  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Русский
  • Italiano
  • Português
  • Dansk
  • Lietuviškai

Teisinė informacija

AGESTRAD – ispanų vertimų agentūra (Grupo Vercher-Makeeva SL) kuri yra įsikūrusi Granadoje Prekybos Rūmuose (Cámara de Comercio), Luis Amador gatvėje, 26, 18014, Granada (Ispanija), CIF: B19572601 (EU VAT N.: ES B19572601). Paskirtis – teikti vertimo paslaugas.

Kontaktiniai duomenys: Tel.: 958 28 99 28, 600 33 91 45, Fax: 958 28 99 28, info@agestrad.com. Internetinės svetainės: www.agestrad.comwww.agestrad.eswww.agenciaespanoladetraduccion.com

Logotipas, nuotrauka ir internetinis puslapis su visu jo turiniu yra AGESTRAD – ispanų vertimų agentūros – nuosavybė. AGESTRAD logotipas yra užregistruotas ir priklauso savininkui.

AGESTRAD svetainėje esančios nuorodos yra atitinkamų savininkų nuosavybė, AGESTRAD už juos neatsako.

AGESTRAD – ispanų vertimų agentūra – atitinka visus įstatymus, susijusius su asmens duomenų apsauga, bei patvirtintus Konstitucije 15/1999 gruodžio 13 d.straipsnyje, kuris buvo papildytas pagal Reglamentą Nr. 1720/2001.

Remiantis LO straipsniu 15/1999, AGESTRAD – ispanų vertimų agentūros – klientai sutinka, kad jų asmens duomenys būtų įtraukiami į AGESTRAD bylas, kurios yra įregistruotos Bendrajame duomenų apsaugos registre.

Asmens duomenys, kuriuos klientai pateikia ispanų vertimų agentūrai – AGESTRAD – bus konfidencialūs ir saugomi AGESTRAD bylose, pagal Konstitucijos straipsnį Nr. 15/1999 dėl asmens duomenų apsaugos, siekiant apdoroti ir tvarkyti jūsų užklausą.

AGESTRAD – ispanų vertimų agentūra – garantuoja klientų duomenų konfidencialumą, neparduoda ir neperleidžia savo Klientų informacijos, taip pat nesuteikia informacijos trečiosioms šalims, nesusijusioms su teikiamomis paslaugomis, nebent pats Klientas su tuo sutinka, kaip to reikalauja galiojantys teisės aktai, arba yra reikalinga AGESTRAD – ispanų vertimų agentūros- paslaugoms teikti.

Bet kuriuo momentu Klientas gali atšaukti savo suteiktą sutikimą, taip kaip naudotis savo prieigos teisėmis: ištaisyti, atšaukti ir prieštarauti pagal galiojančiuose teisės aktuose nustatytus terminus. Kreipdamasis į:

AGESTRAD – ispanų vertimų agentūra

Prekybos Rūmai (Cámara de Comercio) Granadoje

Luis Amador gatvė, 26

18014 – GRANADA

(ISPANIJA)

info@agestrad.com

SUTARTIS DĖL VERTIMO PASLAUGŲ

1. Paslaugų aprašymas. Vertimo paslaugų tiekėjas teiks vertimo paslaugos, kurių charakteristikos yra apibrėžtos pasiūlymuose / sąmatose, kurie bus atsiųsti per vertimo paslaugų tiekėją ir patvirtinti Kliento, ir kuriame bus nurodytos techninės, paslaugų teikimo bei ekonominės sąlygos.

Vertimo paslaugų tiekėjas stengsis dėti visas pastangas įvykdant nurodytas paslaugas, susijusias su kiekvienu pasiūlymu / sąmatomis pirmiau sutartos datos, tačiau nėra atsakingas už vėlavimą dėl tokių priežasčių, kurios nėra susijusios su juo.

ŠIS SUSITARIMAS NEĮTRAUKIA JOKIŲ KOMPROMISŲ ARBA IŠSKIRTINIŲ ATVEJŲ, KLIENTAS TURI TEISĘ PASIŪLYTI VERTIMO PASLAUGŲ TIEKĖJUI ATITINKAMĄ SAVO KAINĄ.

2. Mokesčiai už paslaugas ir mokėjimo būdai. Pirmiausia, Klientas sutinka mokėti tam tikrą sumą vertimo paslaugų tiekėjams už minėtas paslaugas. Vėliau šiuo tikslu yra parengiama sąskaita faktūra su nurodytomis sąlygomis. Mokėjimas yra atliekamas atskirai už kiekvieną pasiūlymą nurodytoje formoje ir per nustatytą laiką arba, įvykus klaidai, per 30 dienų nuo atitinkamos sąskaitos faktūros gavimo, jei abi šalys nesusitaria kitaip.

3. Atšaukimas arba kontrakto nutraukimas Kliento noru. Jei Klientas atšaukia ar nutraukia kontraktą bet kurioje aprašytoje sąmatų dalyje prieš vertimo paslaugų tiekėjams jį įvykdant, tada, atsižvelgiant į vertimo paslaugų tiekėjų išteklių planavimą ir paskirstymą, Klientas sumoka pastarajam tam tikrą procentinę dalį susitartų mokesčių ir su paslaugomis susijusių išlaidų.

4. Papildomos išlaidos. Klientas turi grąžinti visas išlaidas vertimų paslaugų tiekėjui už neįprastą vertimo procedūros eigą, pvz., dokumentų greitojo pristatymo paslaugos per 24 valandas, tolimojo susisiekimo skambučiai norint išsiaiškinti dviprasmybes dokumentuose, specialias siuntimo formas ir t.t.

5. Vertimo peržiūra, kurią atlieka Klientas. Gavęs vertimo paslaugų tiekėjo vertimą, Klientas turi pranešti pastarajam apie vertimo neatitikimus ne vėliau kaip per 25 dienas. Vertimo paslaugų tiekėjas pataiso atliktame vertime aptiktą bet kokią klaidą ar neatitikimą neimdamas už tai papildomo mokesčio.

6. Konfidencialumas. Visa informacija, kurią klientas raštu aiškiai nurodo kaip „konfidencialią“ informaciją vertimo paslaugų tiekėjui, galima naudoti tik paslaugos teikimo metu. Atsižvelgiant į kliento verslą, jo siūlomus produktus ar kitą slaptą informaciją, kuria būtų galima pasinaudoti jų konkurentams rinkoje, informacija yra griežtai saugoma vertimo paslaugų tiekėjo, išskyrus atvejus, kai klientas aiškiai įgaliojo raštu, vertimo paslaugų tiekėjas neatskleidžia ar neskelbia šios informacijos trečiosioms šalims. Šis konfidencialumas gali būti papildomai garantuojamas, pasirašius konfidencialumo dokumentą visoms bendrovės sudedamosioms dalims. Tas pats dokumentas, skirtas pasirašyti ar priimti, siunčiamas tiekėjams, kurie turi kontaktą su Kliento informacija ar duomenimis. Kiekviename projekte vadovas yra informacijos patikėtinis ir platina ją tik tiesiogiai susijusiems asmenims.

Tai, kas suprantama šiame skirsnyje kaip konfidenciali informacija, neapima terminologinių terminų žodynų, kuriuos vertimo paslaugų tiekėjas sukūrė teikiant paslaugą kaip tokią pagal šį Susitarimą, išskyrus atvejus, kai Klientas ir vertimo paslaugų tiekėjas susitaria raštu, kad šie specialieji žodynai tampa Kliento nuosavybe, taip pat juos reglamentuoja šio skyriaus konfidencialumo sąlygos.

7. Autorinės teisės. Vertimas yra Kliento nuosavybė. Kai Klientas sumoka sutartas paslaugos kainas arba tas kainas, kurios yra papildomos dėl tam tikrų pakeitimų ir yra įtrauktos į šią sąlygą, aprašytų elementų vertimas yra Kliento nuosavybė.

Vertimo paslaugų tiekėjas nėra įpareigotas imtis jokių veiksmų dėl autorių teisių, prekės ženklų registracijos ar kitos Kliento teisių apsaugos, susijusios su vertimu, išskyrus atvejus, kurie aiškiai nurodyti šiame Susitarime. Nepaisant to, laikantis konfidencialumo, vertimo paslaugų tiekėjas turi teisę išsaugoti vertimų kopijas savo archyvams, kaip kad nustatyta 6 skyriuje.

8. Pakeitimai, atlikti trečiųjų šalių. Vertimo paslaugų tiekėjas nėra atsakingas už bet kokius pakeitimus, kurie yra atliekami trečiųjų asmenų be rašytinio jų sutikimo. Pavyzdžiui, jei AGESTRAD atlieka vertimą, ir vėliau šis vertimas yra koreguojamas arba papildomas trečiųjų šalių už AGESTRAD ribų, AGESTRAD nėra atsakinga už vertimo kokybę ar tam tikrus skundus, susijusius su tekstu.

9. Trukmė. Ši sutartis galioja vienerius metus, ji yra kasmet automatiškai atnaujinama, išskyrus atvejus, kai viena iš šalių iš anksto (likus trims mėnesiams iki sutarties galiojimo pabaigos) raštu išreikškia norą nutraukti jos galiojimą.

10. Teisės aktai ir teismai. Šią sutartį reglamentuoja Ispanijos Karalystės ir Andalūzijos autonominės bendruomenės įstatymai, bet koks neatitikimas bus pateiktas Granados (Andalūzijos) teismams.

11. Turinio pakeitimai. Bet kokie pakeitimai, kurie yra susiję su šia sutartimi, turi būti pateikti raštu ir pasirašyti abiejų šalių. Ši sutartis taps galiojančia nuo jos priėmimo momento bet kuriuo iš nurodytų būdų (biudžeto priėmimas arba abiejų šalių pasirašymas).